Werkwijze

De Hoppie Zorg Methodiek en onze procedure

Hoppie Zorg Methodiek

Bij Hoppie Zorg hanteren we de oplossingsgerichte methode: Aansluiten, Bekrachtigen en Groeien. Dit betekent dat onze begeleiders zich richten op het goed aansluiten bij het kind/de jongere, hen in hun kracht zetten en zo de mogelijkheid creëren voor persoonlijke groei. Elk kind/de jongere kan op verschillende kernwaarden focussen, afhankelijk van hun leerdoelen en de fase in het proces. Hoewel alle kernwaarden in elk begeleidingsproces aan bod komen, kan de tijdsbesteding variëren. De kernwaarden zijn onderling verbonden, waardoor soepel kan worden geschakeld tussen Aansluiten, Bekrachtigen en Groeien.

Aansluiten

33.33%

Bewustwording
Om effectief aan te sluiten bij een kind/jongere, is zelfbewustzijn cruciaal voor de begeleider. Begrip van het eigen gedrag en inzicht in de behoeften van het kind/de jongere stellen de begeleider in staat om op het niveau van het kind/de jongere te communiceren, rekening houdend met diens belevingswereld en ontwikkelingsleeftijd. Ook het raadplegen van ouders of de school voor inzicht in de huidige gemoedstoestand van het kind/de jongere is essentieel. Door aan te sluiten bij de huidige situatie van het kind/de jongere wordt een sterke basis gelegd voor effectieve begeleiding.

Afstemming
Om passende begeleiding te bieden, is in het begin van het traject afstemming tussen begeleiders essentieel. Terugkoppeling tijdens casusbesprekingen zorgt voor uniformiteit in de begeleiding. Afstemming met het kind/de jongere zelf, door te luisteren naar diens behoeften en observatie, draagt bij aan een effectieve begeleiding.

Vertrouwensband, voorspelbaarheid en nabijheid
In het contact met het kind/de jongere zijn begrippen zoals vertrouwensband, voorspelbaarheid en nabijheid van groot belang. Duidelijkheid en consistentie in acties en communicatie scheppen vertrouwen. Een heldere structuur van begeleidingsmomenten biedt het kind/de jongere houvast. Door te tonen dat de begeleider altijd beschikbaar is, wordt de vertrouwensband versterkt, wat het pad opent naar het bekrachtigen van het kind/de jongere als volgende stap in het begeleidingsproces.

Bekrachtigen

66.66%

Interesse
De begeleider sluit effectief aan bij het kind/de jongere, waardoor ze samen kunnen kijken naar passende activiteiten en interesses. Door zowel verbale als non-verbale signalen van het kind/de jongere te observeren en bespreekbaar te maken, wordt bepaald of de activiteit op dat moment geschikt is en het kind/de jongere in zijn kracht zet. Als de interesses nog niet duidelijk zijn, kan het helpen om hierover in gesprek te gaan, verschillende activiteiten uit te proberen en aandacht te besteden aan non-verbale communicatie. De wondervraag kan hierbij ingezet worden: ‘Stel je wordt morgen wakker, wat zou je dan leuk vinden om te doen als alles mag? Of wat zou je graag willen zijn?’

Het kind/de jongere in zijn of haar kracht zetten
De begeleider kent de interesses van het kind/de jongere. Vanuit deze interesses wordt gekeken naar wat het kind/de jongere al zelfstandig kan. Door positieve feedback te geven en successen te benoemen, draagt de begeleider bij aan het opdoen van succeservaringen en het versterken van de kracht van het kind/de jongere. Ook de kleine sprongen of succeservaringen tellen mee! Ben creatief in de activiteiten en herhaal wat al goed gaat, dit zet het kind/de jongere in zijn of haar kracht.

Groeien

100%

Uitdagen
Na het succesvol doorlopen van de eerste twee fases met begeleiding, ontstaat er ruimte voor groei bij het kind/de jongere. De begeleider moedigt het kind/de jongere aan om nieuwe activiteiten en uitdagingen aan te gaan, waarbij voortdurende aansluiting en bekrachtiging cruciaal zijn voor het nemen van nieuwe stappen.

Stabiliseren/Internaliseren
Door te kijken naar wat het kind/de jongere al zelfstandig kan en dit geleidelijk uit te breiden, verwerft het kind/de jongere nieuwe vaardigheden en attitudes. Dit vormt een waardevol onderdeel van het groeiproces. Na het stabiliseren en internaliseren kunnen nieuwe uitdagingen worden verkend, met voortdurende aandacht voor aansluiting en bekrachtiging.

Op- en Afschalen
Afhankelijk van de groeipotentie van het kind/de jongere, kan er besloten worden tot op- of afschalen. Bij meer zorgbehoefte wordt mogelijk opgeschaald, terwijl bij het behalen van doelen en ruimte voor afbouw mogelijk wordt afgeschaald. Beslissingen worden genomen in overleg met ouders en de betrokken instanties.

Behalen van Succeservaringen
Binnen Hoppie Zorg is het streven dat het kind/de jongere het zorgtraject ervaart als een reeks succeservaringen, zelfs in kleine dingen. Het erkennen van kleine successen is essentieel, omdat dit het kind/de jongere de ruimte geeft om verder te groeien.

Procedure

Bij Hoppie Zorg streven we naar persoonlijke groei en welzijn voor elk kind en elke jongere. Onze zorgprocedure begint met een warme kennismaking en evolueert naar een op maat gemaakt zorgplan, waarin we samen met het gezin doelen stellen en een aanpak ontwikkelen. Periodieke oudergesprekken vormen de kern van onze continue evaluatie, en samen met het kind/de jongere bouwen we aan een positieve en ondersteunende omgeving. Ontdek hier hoe we bij Hoppie Zorg de weg naar welzijn efficiënt en zorgvuldig bewandelen.

1. Ontvangst aanmelding

Je aanmelding komt telefonisch binnen of via e-mail en wij gaan direct voor je aan de slag!

Er vindt een telefonische screening plaats tussen verwijzer/ouder en Hoppie Zorg waarin Hoppie Zorg beknopt uitleg geeft over zorgaanbod en mogelijkheden.

Wanneer passend, plannen wij een intake gesprek ik in.

Wanneer niet passend (zie document contra-indicaties-exclusiecriteria Hoppie Zorg), zullen wij gericht doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder.

2. Intakegesprek

In het intakegesprek bespreken we de zorgbehoeften van het kind / de jongere en maken we afspraken over de inzet van de zorg en de start van de zorg.

3. Dossiercontrole

We controleren het dossier op volledigheid en stellen een plan van aanpak op.

4. Kennismaking

Vóór de start van de begeleidingsmomenten bij Hoppie Zorg is er een kennismaking tussen de begeleider en het kind/de jongere en diens gezin. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ook bepaald welke activiteiten passend zijn.

5. Start van de zorg!

Observatie fase

We starten met een observatie fase waarin we het kind/de jongere leren kennen en hebben we aandacht voor het opbouwen van de vertrouwensband. Deze fase heeft een verloop van 4 tot 6 weken en wordt laagdrempelig ingestoken.

Zorgplan uitvoeren / schrijven

Na 4 weken bij Hoppie Zorg wordt een zorgplan opgesteld door de gezinsverantwoordelijke, waarin de initiële beeldvorming, resultaten en het plan van aanpak voor het behalen van doelen worden beschreven. Elke 4 maanden vindt er een oudergesprek plaats, waarbij vooraf een rapportage in het zorgplan wordt opgenomen. Deze rapportage dient als leidraad voor het evaluatiegesprek.

Ons team

Maak kennis met het Team van Hoppie Zorg. Diverse specialismen, dezelfde ambitie.

Enthousiast geworden van Hoppie Zorg?

Kom hier in contact met ons of meld je direct aan voor een van onze diensten!